Impact Test

  • To determine the Impact toughness (strain energy) through Izod test.